วัดพระมหามัยมุนี มัณฑะเลย์

มัณฑะเลย์ ชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงความสง่างามน่าเกรงขามของอาณาจักรโบราณ ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยพระเจ้ามินดงในปี 1857 ก็ตาม ตามตำนานกล่าวไว้ว่าเมืองนี้ถูกสร้างขึ้นตามพุทธพยากรณ์ที่ว่าจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนา แม้ว่าโบราณสถานเก่าแก่ส่วนใหญ่จะถูกทำลายไปตั้งแต่หลังสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ทว่าพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ต่างซาบซึ้งและยังคงมีความสุขกับการสืบทอดพุทธศาสนาของที่นี้ต่อไป ดังนั้นที่นี่จึงกลายเป็นที่พำนักของพระสงฆ์ส่วนใหญ่ในพม่า วัดที่ถูกสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จเยือนเมืองธัญญวดีรัฐยะไข่ในปี พ.ศ. 689 เป็นวัดที่ชาวพุทธให้ความเคารพนับถือมากที่สุดวัดหนึ่งในโลก อีกทั้งยังเป็นถิ่นที่ประดิษฐานของพระมหามัยมุนี (หรือเป็นที่รู้จักกันในนามพระมหาปราชญ์) ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเมื่อครั้งที่มีการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้พระพุทธเจ้าทรงประทานพรโดยการหายใจรดพระพุทธรูปดังกล่าว ต่อมาภายหลังพระพักตร์ของพระพุทธรูปจึงปรากฎให้เห็นดั่งเช่นพระมหามัยมุนี

Recent Posts

Leave a Comment